Kamil_w

14 tekstów – auto­rem jest Ka­mil_w.

..Praw­da nie zaw­sze ma słod­ki pos­mak. Zyj­my tak by widzieć więcej słońca w uśmie­chać ludzi ktorzy nas otaczają, tak by co raz mniej kwasów by­lo w pot­ra­wie nasze­go życia.. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 21 września 2015, 16:54

Serce do Ciała

Zmęczo­ne ser­ce i umysł , zam­knięte na wszys­tke spus­ty od­poczy­wa w sa­mot­ności,
nie do­puszcza po­mocy , nie przyj­mu­je gości ale za to wściekłe mówi..

nie dziw się, że szczęście uciekło, jeżeli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 maja 2013, 21:15

" Kochaj tak jak­by Cię nig­dy nikt nie zra­nił..
Tańcz tak jak­by nikt nie patrzył..
Śmiej się tak jak tyl­ko dzieci śmieją się..!
Żyj tak jak­by tu było niebo..! " 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 listopada 2011, 02:20

To fakt że nie chce­my zmian jest niena­tural­ny , trzy­mamy się kur­czo­wo te­go co było , za­miast poz­wo­lić te­mu być ja­kim jest w tej chwi­li... przes­tańmy wal­czyć , otwórzmy za­ciśnietą pięść , pozwólmy się po­nieść te­mu w co wie­rzy nasze ser­ce !! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 listopada 2011, 03:18

...Każdy Anioł pod skrzydłami trzy­ma kulę ognia...
...Kaz­dy Diabeł znaj­dzie na swoim ciele miej­sce na aniel­skie skrzydła... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 2 września 2011, 16:17

Scho­wam swoją du­me ,
Po­wiem przep­raszam.
Scho­wam pięść do kie­sze­ni
od­wróce się i odejdę...
Osiag­ne wówczas coś
co dla in­nych jest nieosiągalne... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 sierpnia 2011, 12:58

Ten kto wal­czy o swo­je marze­nia może się na­zywać człowiekiem zyjącym... Ten kto tworzy włas­ne szla­ki życia ten może po­wie­dzieć że żyje własą his­to­rią a ten kto ro­bi to co tyl­ko według niego i je­go ser­ca jest słuszne może smiało po­wie­dzieć że sam ją tworzy... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 sierpnia 2011, 22:17

Do wróbla nie strze­la się z armat... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 sierpnia 2011, 17:07

Mi­lość rodzi ar­tystów , ar­tyści dzieki mi­lości tworzą Piękną mu­zykę ,
Mu­zyka tworzy nas­trój , nas­trój tworzy emoc­je , emoc­je po­budzają myśli , słowa. . .
Słowa budzą umysł , umysł po­budza Ciało, ciało budzi ciało.. ludzie się Kochają...
Wszys­tko to Mi­losc !! bez niej niema nic... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 sierpnia 2011, 00:12

Jedziesz na tyg­ry­sie... Jęśli zbyt­nio będziesz go poił będzie tak sil­ny że Cię zrzu­ci , a prze­cież on ma być twoim pojazdem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 sierpnia 2011, 14:13

Kamil_w

Alchemik P.Coelho

Zeszyty
  • Inbound. – Mo­ja praw­da w tych li­ter­kach...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamil_w

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 września 2015, 16:54Kamil_w do­dał no­wy tek­st ..Prawda nie zaw­sze ma [...]